Vnitřní řád ŠD

OBSAH

1. Úvodní ustanovení

2. Práva a povinnosti žáků

3. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků a pravidla o vzájemných vztazích zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky

4. Provoz a vnitřní režim školní družiny

5. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

6. Podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze strany žáků

1. Úvodní ustanovení

Školní družina je školským zařízením pro zájmové vzdělávání zřízené a provozované v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Vnitřní řád školní družiny (dále jen "ŠD") je v souladu s organizačním řádem školy, je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro zákonné zástupce.

Informování zákonných zástupců o vydání a obsahu vnitřního řádu ŠD a místech jeho zveřejnění (webové stránky školy, vstupní prostory školy a ředitelna školy) provedou vychovatelky ŠD při zápisu účastníků do ŠD.

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině.

Rozvrh činností, počet, naplněnost oddělení a pravidla denního provozu školní družiny schvaluje ředitelka školy.

ŠD je odlišná od školního vyučování a má svá specifika. Jejím hlavním posláním je zabezpečení zájmového vzdělávání formami pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti ve dnech školního vyučování a popř. školních prázdnin, a to především pro účastníky (dále jen "žáky") přihlášené k pravidelné denní docházce. Také zabezpečuje odpočinek, rekreační a zájmovou činnost žáků, střídání spontánních a organizovaných činností uskutečňovaných s výchovným záměrem pedagogů, s ohledem na potřeby a zájmy dětí, jejich věkové a individuální odlišnosti.

2. Práva a povinnosti žáků

Žáci mají právo

a) na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových, popř. tematických akcích zajišťovaných ŠD,
b) vyjadřovat svůj názor přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti,
c) na odpočinek, hru a oddechové činnosti odpovídající jejich věku a individuálním zvláštnostem,
e) na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí.

Žáci jsou povinni

a) dodržovat vnitřní řád ŠD a školní řád,

b) plnit pokyny zaměstnanců školy a chovat se tak, aby neohrozili zdraví své ani jiných osob,

c) při úrazu nebo jakýchkoli zdravotních obtížích neprodleně informovat pedagogického pracovníka.

Povinnosti žáků, týkající se docházky

 • Docházka pro zapsané žáky je povinná v rozsahu uvedeném v zápisním lístku.
 • Žáci bez vědomí vychovatelky nesmí před ukončením pobytu ve školní družině z bezpečnostních důvodů opouštět oddělení ŠD, školu a školní areál.
 • Žáky 1. a 2. tříd po skončení vyučování ve ŠD přejímá vychovatelka od učitelky. Žáky 3., 4. a 5. ročníků převádí do školní jídelny vyučující., kde je zajištěn dohled. Ze školní jídelny do ŠD přicházejí tito žáci samostatně. Jsou poučeni o zásadách bezpečnosti a chování při přesunu.
 • Žáky ze ŠD přebírají zákonní zástupci či jiné oprávněné osoby uvedené v zápisním lístku od vychovatelky nebo mohou odcházet sami na základě údajů v zápisním lístku.

Povinnosti, týkající se chování

 • Žáci jsou povinni zacházet s vybavením ŠD šetrně, udržovat své místo i ostatní prostory ŠD v čistotě a pořádku, po skončení činnosti si po sobě uklidit a chránit majetek před poškozením.
 • Zjistí-li či poškození osobní věci, tuto skutečnost neprodleně ohlásit vychovatelce ŠD v den, kdy ke ztrátě či poškození došlo.

Žákům není dovoleno

 • nosit do ŠD předměty, které nesouvisí s činností ŠD a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost žáka nebo jiných osob
 • nosit do školní družiny cenné věci, škola ani ŠD za ně neručí
 • během pobytu ve ŠD používat jakákoli zařízení umožňující pořízení zvukového nebo obrazového záznamu - porušení tohoto zákazu bude považováno za velmi závažné porušení vnitřního řádu ŠD
 • během pobytu ve ŠD používat mobilní telefon bez vědomí vychovatelky
 • přechovávat, šířit, propagovat a užívat alkohol, tabákové výrobky a drogy

V případě závažného nebo soustavného porušování vnitřního řádu ŠD může ředitelka školy rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD.

3. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků a pravidla o vzájemných vztazích žáků a jejich zákonných zástupců se zaměstnanci školy

 • Žáci se se při činnostech ŠD ve škole i mimo školu chovají dle zásad slušného chování k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů zaměstnanců školy, dodržuje školní řád, vnitřní řád ŠD a provozní řády odborných učeben. Chová se tak, aby neohrozil zdraví svoje, ani jiných osob
 • všichni pracovníci školy a žáci školy se vzájemně respektují, dbají na vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností,
 • všichni pracovníci školy a žáci školy dbají na dodržování pravidel slušné a zdvořilé komunikace
 • všichni pracovníci školy a žáci školy dbají na udržování pořádku a čistoty ve všech prostorách školy
 • zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáků vůči pracovníkům školy nebo pracovníků školy vůči žákům je považováno za závažné porušení vnitřního řádu školní družiny

Zákonný zástupce žáka má právo

 • na přístup k informacím o průběhu výchovně vzdělávací činnosti žáka a dalším informacím, které vyplývají z docházky do ŠD a společného soužití s dalšími žáky,
 • dohodnout si termín schůzky s vychovatelkou k řešení veškerých připomínek týkajících se ŠD, v této souvislosti však nelze narušovat činnost ŠD.

Zákonný zástupce žáka je povinen

a) řádně vyplnit zápisní lístek, zde stanovit dobu pobytu žáka ve ŠD a způsob jeho odchodu. V případě odchodu s doprovodem uvést osoby, které mohou dítě ze ŠD vyzvedávat. Odchod žáka ze ŠD v jinou dobu, než je na zápisním lístku, je možný pouze při předložení písemné žádosti s datem, hodinou odchodu, informací, zda jde žák sám nebo v doprovodu a s podpisem zákonného zástupce žáka. Telefonická dohoda o změně není možná. V závažných případech je možný telefonický kontakt přes kancelář školy.

b) vždy včas písemně oznámit změnu odchodu žáka ze ŠD, jestliže se liší od údajů v zápisním lístku,

c) neprodleně informovat o změně kontaktních údajů zákonného zástupce, zdravotní způsobilosti žáka a všech změnách, které by mohly mít vliv na průběh zájmového vzdělávání,

d) při vyzvedávání žáka ze školní družiny použít telefon u vchodu. Po telefonickém spojení s vychovatelkou a kontrole pomocí kamerového systému žák odchází samostatně,

e) průběžně spolupracovat s vychovatelkami a na jejich výzvu se dostavit k projednání závažných skutečností týkajících se zájmového vzdělávání a chování žáka,

f) dodržovat provozní dobu ŠD, pokud žák zůstane ve ŠD i po skončení této doby, vychovatelka kontaktuje zákonného zástupce žáka, v případě, že není dostupný, volá příslušníky městské policie. Pokud by se podobná situace častěji opakovala, bude tento stav nahlášen Odboru sociálně právní ochrany dětí v Přerově.

4. Provoz a vnitřní režim školní družiny

 • O přijetí žáka do ŠD rozhoduje ředitelka školy.
 • Přihlašování a odhlašování ze ŠD, vybírání poplatků, předávání informací zákonným zástupcům, vyřizování námětů na činnosti zajišťují vychovatelky jednotlivých oddělení ŠD.
 • Na období prázdnin a ředitelského volna je zákonným zástupcům nabízena možnost pobytu dětí ve školní družině. Pokud má zákonný zástupce o pobyt dítěte ve školní družině zájem, odevzdá žádost nejpozději 14 dní před zahájením prázdnin vychovatelce školní družiny. Žádost je možné vyzvednout u vychovatelky nebo stáhnout z webových stránek školy v sekci Vše o škole - Školní družina - Dokumenty ke stažení. Po projednání se zřizovatelem školy se může z důvodu malého zájmu činnost ŠD v době všech prázdnin a ředitelského volna přerušit.
 • Úplata za ŠD je stanovena v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů na 60,- Kč měsíčně v hotovosti a je splatná nejpozději do konce měsíce. Zákonnému zástupci je také nabídnuta možnost platby ve dvou splátkách nebo jednorázově za celý školní rok.
 • Pokud za žáka zákonný zástupce tento poplatek za ŠD v daném termínu neuhradí, jedná se

o porušení vnitřního řádu ŠD a může být důvodem k vyloučení žáka ze ŠD.

 • V případě, že žák nemůže odebrat předplacený oběd, je na zákonném zástupci, aby včas provedl odhlášku oběda v kanceláři školní jídelny.
 • Pitný režim ve ŠD je zajištěn školou.

Organizace činnosti

 • Školní družina je určena především pro žáky 1. stupně základní školy. Přednostně jsou přijímáni žáci 1. až 3. ročníku.
 • Provozní doba ŠD je ráno od 6,00 do 7,55 hod. a odpoledne od 10,30 do 16,30 hodin.
 • Oddělení se naplňuje nejvýše do počtu 30 žáků.
 • Dle druhu vykonávané činnosti uskutečňované mimo školu je počet žáků na jednu vychovatelku zajišťující bezpečnost nejvýše 30.
 • Činnosti ŠD se mohou zúčastnit i žáci nezařazení do ŠD, pokud se této činnosti neúčastní plný počet žáků zařazených do ŠD, stanovený pro jedno oddělení.
 • Rozsah denního provozu ŠD, rozvrh činnosti, celoroční plán činností a vnitřní řád ŠD schvaluje na návrh vedoucí vychovatelky ředitelka školy.
 • ŠD realizuje výchovně vzdělávací činnost dle Školního vzdělávacího programu ŠD, zejména formou zájmových, rekreačních, odpočinkových činností a přípravy na vyučování.
 • Žáky, kteří jsou přihlášeni do zájmových kroužků školy a současně navštěvují ŠD, si vedoucí kroužku vyzvedává u vychovatelky a po skončení kroužku žáky přihlášené do ŠD opět předává vychovatelce. Od převzetí žáků do jejich předání vychovatelce zodpovídá za žáky vedoucí kroužku.

Rámcový režim dne

6,00 - 7,55 ranní ŠD, příchod dětí, převážně činnosti rekreačníodpočinkové, odchod dětí do vyučování

10,30 - 13,00 (13,30 v případě odpoledního vyučování) příchod dětí do ŠD po skončení vyučování, rekreační činnost, hygiena, oběd, odpočinková činnost

13,00 (13,30) - 14,30 hlavní zájmová činnost ŠD - v tuto dobu může být činnost realizována mimo školu, proto není možné si dítě přihlášené k pravidelné docházce v tuto dobu ze ŠD vyzvednout

14,30 - 16,30 hygiena, svačina, rekreační a odpočinková činnost, příprava na vyučování, vyzvedávání a odchod dětí ze ŠD

5. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 • Poučení o BOZP a PO provádí vychovatelka na začátku školního roku. O proškolení provede parafovaný zápis do třídní knihy.
 • Veškeré úrazy se evidují v knize úrazů (v kanceláři školy). V případě nevolnosti žáka se v žádném případě nepodávají medikamenty. Zákonní zástupci jsou neprodleně informováni a v případě potřeby přivoláni.
 • V případě potřeby poskytnou první pomoc vedoucí k záchraně života nebo přivolají odbornou lékařskou pomoc.
 • Evidenci zranění a úrazu provádí zaměstnanec, který byl svědkem úrazu nebo ten, který byl žákem o zranění nebo úrazu informován.
 • Žáci se vůči sobě chovají slušně, ukázněně a kamarádsky. Ve vztahu ke spolužákům nesmí používat hrubé síly, šikanování a další způsoby, které omezují osobní svobodu
  a důstojnost spolužáků.
 • Žákům je zakázáno zasahovat nebo manipulovat s částmi energetických rozvodů (elektro a plynoinstalace). Bez povolení vyučujícího spouštět elektrospotřebiče nebo jiné didaktické přístroje nebo s nimi manipulovat. Všichni žáci hlásí vedení školy nebo pracovníkovi školského poradenského pracoviště každé podezření z užívání návykových látek, ze šikany, brutality či dalších nežádoucích jevů.
 • Žáci nesmí do ŠD nosit zápalky či jiný zdroj otevřeného ohně, omamné a návykové látky, injekční stříkačky a jehly. Jakýkoliv nález použitých injekčních stříkaček a jehel v okolí školy i domova hlásí žáci neprodleně třídnímu učiteli, pracovníkovi školského poradenského pracoviště, vedení školy nebo zákonným zástupcům. Žáci jsou povinni nahlásit jakékoliv zranění způsobené tímto zdravotnickým materiálem.
 • Pokud se vyskytnou problémy s výše uvedenými případy, mají žáci právo požádat kteréhokoliv zaměstnance o pomoc.
 • V době nemoci se žáci nesmí účastnit činností ŠD.
 • Užívání drog, tabákových výrobků a pití alkoholu ve vnitřních i venkovních prostorách ŠD, i na akcích ŠD konajících se mimo budovu školy je pro žáky nepřípustné a je považováno za závažné porušení školního řádu.

6. Podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze strany žáků

Žáci jsou povinni:

a) zacházet se školním majetkem, pomůckami a zařízením školy a školní družiny šetrně,

b) místnost školní družiny i místo svého aktuálního působení udržovat v čistotě a pořádku,

c) majetek školní družiny nesmějí žáci odnášet domů,

d) dbát šetrnosti ve spotřebě energie, vody a toaletního papíru.

V případě úmyslného poškození majetku školní družiny budou rodiče vyzváni k jednání o náhradě způsobené škody.